TASSONOMIA DEI CETACEI

Suborder Odontoceti (toothed whales or odontocetes)

Family Physeteridae

Physeter macrocephalus

Sperm whale

CapodoglioFamily Kogidae

Kogia breviceps

Kogia sina

Pygmy sperm whale

Dwarf sperm whale

Cogia di De Blainville

Cogia di OwenFamily Platanistidae

Platanista gangetica

South Asian river dolphin

Platanista del GangeFamily Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei

Franciscana

PontoporiaFamily Lipotidae

Lipotes vexillifer

Bajii

LipoteFamily Iniidae

Inia geoffrensis

Boto

IniaFamily Monodontidae

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

White whale

Narwhal

Beluga

NarvaloFamily Phocenidae

Phocena phocena

Phocena spinipinnis

Phocena sinus

Phocena dioptrica

Neophocena

Phocenoides dalli

Harbour porpoise

Burmeister's porpoise

Vaquita

Speclacted porpoise

Finless porpoise

Dall's porpoise

Focena comune

Focena spinipinne

Focena del Golfo di California

Focena dagli occhiali

Neofocena

FocenoideFamily Delphinidae

Steno bradanensis

Sousa chinensis

Sousa plumbea

Sousa teuszii

Sotalia fluviatilis

Lagenorhincus albirostris

Lagenorhincus acutus

Lagenorhincus obscurus

Lagenorhincus obliquidens

Lagenorhincus cruciger

Lagenorhincus australis

Grampus griseus

Tursiops truncatus

Tursiops aduncus

Stenella frontalis

Stenella attenuata

Stenella longirostris

Stenella clymene

Stenella coeruleoalba

Delphinus delphis

Delphinus capensis

Lagenodelphis hosei

Lissosdelphis borealis

Lissosdelphis peronii

Cephalorhynchus commersonii

Cephalorhynchus eutropia

Cephalorhynchus heavisidii

Cephalorhynchus hectori

Poponocephala electra

Feresa attenuata

Pseudorca crassidensis

Orcinus orca

Globicephala melas

Globicephalus macroryncus

Orcella brevirostris

 

Rough-toothed dolphin

Pacific humpback dolphin

Indian humpback dolphin

Atlantic humpback dolphin

Tacuxi

White-beaked dolphin

Atlantic white-sided dolphin

Dusky dolphin

Pacific white side dolphins

Hourglass dolphin

Peale's dolphin

Risso's dolphin

Bottlenose dolphin

Indo-Pacific bottlenose dolphin

Atlantic spotted dolphin

Pantropical spotted dolphin

Spinner dolphin

Clymene dolphin

Striped dolphin

Short-beaked common dolphin

Long-beaked common dolphin

Fraser's dolphin

Northen right whale dolphin

Southern right whale dolphin

Commerson's dolphins

Chilean dolphin

Heaviside's dolphin

Hector's dolphin

Melon headed whale

Pygmy killer whale

False killer whale

Killer whale

Long finned pilot whale

Short finned pilot whale

Irrawaddy dolphin

Steno

Susa pacifica NEW

Susa indica NEW

Susa atlantica NEW

Sotalia

Lagenorinco rostrobianco

Lagenorinco acuto

Lagenorinco scuro

Lagenorinco dai denti obliqui

Lagenorinco della croce

Lagenorinco australe

Grampo

Tursiope

Tursiope indo-pacifico NEW

Stenella maculata atlantica

Stenella maculata pantropicale

Stenella dal lungo rostro

Stenella climene

Stenella striata

Delfino comune

Delfino comune dal lungo rostro NEW

Lagenodelfino

Lissodelfino boreale

Lissodelfino australe

Cefalorinco di Commerson

Cefalorinco eutropia

Cefalorinco di Heaviside

Cefalorinco di Hector

Poponocefalo

Feresa

Pseudorca

Orca

Globicefalo

Globicefalo di Gray

Orcella